Kritické myslenie

Kritické myslenie spočíva v schopnosti analyzovať, kritizovať a obhajovať myšlienky a tak dôjsť k faktuálnym alebo hodnotiacim záverom. (Freeley – Steinberg, 2009, s. 2)

Kriticky uvažujeme, ak (i) jasne formulujeme relevantné otázky a problémy, (ii) vyhodnocujeme, interpretujeme a overujeme informácie, ktoré vedú k riešeniu otázok a problémov, a (iii) nachádzame riešenia v rámci viacerých systémov uvažovania, ktorých predpokladom, princípom a dôsledkom rozumieme. (Freeley – Steinberg, 2009, s. 3)

 

Freeley, A. J. – Steinberg, D. L. (2009): Argumentation and debate: critical thinking for reasoned decision making. Wadsworth: Cengage Learning.