Deduktívne platné argumenty

Argument je deduktívne platný, ak záver logicky vyplýva z premís, čo nastáva vtedy a len vtedy, ak je v prípade pravdivosti premís nevyhnutne pravdivý aj záver.

(A1)     1. Ak teraz prší, ulice sú mokré.

            2. Teraz prší.

            Preto:

            3. Ulice sú mokré.

Výroky 1 a 2 sú premisami, ktoré zdôvodňujú záver 3. V prípade (A1) je zdôvodnenie v poriadku, keďže si nevieme predstaviť situáciu, aby boli premisy pravdivé a záver nepravdivý. Tento typ zdôvodnenia tvrdenia 3 sa opiera o deduktívne (logicky) platný argument. Príklad s ulicami a dažďom však môže vyvolať dojem, že výraz „nevyhnutne“ znamená niečo ako „fyzikálne nevyhnutne“ – niečo vynútené zákonmi prírody. Tento výraz je však potrebné chápať ako logickú nevyhnutnosť. Logické vyplývanie nie je založené na kauzálnej (príčinnej) nevyhnutnosti niektorých prírodných procesov, ale na platnosti foriem argumentov. Bez ohľadu na vecné súvislosti do logicky platnej formy môžeme dosadiť akýkoľvek obsah a vieme, že záver bude deduktívne vyplývať z premís. Majme jeden z takýchto príkladov:  

(A2)     1. Ak teraz vonku prší, tak bývam v Banskej Bystrici.

            2. Teraz vonku prší.

            Preto:

            3. Bývam v Banskej Bystrici.

Argument (A2) vznikol dosadením do tej istej formy ako argument (A1) a keďže ide o logicky platnú formu, aj argument (A2) je deduktívne platný – z pravdivosti premís 1 a 2 vyplýva pravdivosť záveru 3. Vzťah vyplývania nastal napriek tomu, že medzi aktuálnym počasím a miestom môjho bydliska niet žiadnych vecných väzieb.

 

Deduktívne platný argument je správny vtedy a len vtedy, keď sú jeho premisy pravdivé.

Predstavte si obhajobu morálnosti trestu smrti (záver) pomocou platného argumentu, ktorého jedna alebo aj všetky premisy by boli aktuálne nepravdivé. Takýto argument by bol pochybný a neakceptovateľný, naopak, platný argument s pravdivými premisami a nevyhnutne pravdivým záverom, ktorý z takýchto premís vyplýva, by bol priam ideálom argumentatívneho odôvodnenia. 

 

Deduktívne platný argument je presvedčivý vtedy a len vtedy, keď jeho cieľová skupina rozumie, že je správny.

V argumentácii však môže zlyhať aj správny argument, a to v prípade, ak jeho obsah a štruktúra nie sú zrejmé. Sčasti ide o psychologický aspekt argumentácie, ktorý je podmienený cieľovou skupinou, pre ktorú sme argument pripravili: argument má komplikovanejšiu formu, ktorú nemusí cieľová skupina pochopiť (nedokáže napr. rozhodnúť, či je argument platný) alebo si nedokáže poradiť s pravdivosťou premís (v prípade platného argumentu nedokáže cieľová skupina rozhodnúť, či je argument aj správny). V tomto zmysle je potrebné formu a obsah argumentu prispôsobiť tak, aby bol vzhľadom na konkrétnu cieľovú skupinu považovaný za presvedčivý