Ideálna štruktúra eseje

Cvičenie na naplnenie prvých troch bodov z ideálnej štruktúry eseje:

1. Ujasnite si, čo je pointou vašej eseje. Vyjadrite ju pomocou konkrétnej tézy (výroku).

2. Sformulujte predpoklady (premisy), ktorými by ste chceli tézu svojej eseje zdôvodniť.

3. Overte si, či téza vašej eseje vyplýva z premís, ktorými ju zdôvodňujete. Môžete pritom využiť tento postup: Znegujte tézu eseje a položte si otázku, či je negácia tézy konzistentná s premisami argumentu.

4. Ak je s nimi konzistentná, nevytvorili ste deduktívne platný argument. V tom prípade si položte otázku, aké iné predpoklady (premisy) by nutne viedli k prijatiu tézy eseje. Nové predpoklady (premisy) sformulujte a vráťte sa k predchádzajúcemu kroku 3.

5. Ak je negácia tézy vašej eseje nekonzistentná s premisami vášho argumentu, podarilo sa vám vytvoriť deduktívne platný argument. Vaša téza vyplýva z premís argumentu.

Príklad na ilustráciu zadaného cvičenia:

1. téza: „Ľudia sú slobodní.“

2. premisy: „Je nespochybniteľné, že ľudia nesú za svoje činy zodpovednosť. Ak ale ľudia nesú za svoje činy zodpovednosť, tak sú slobodní.“

3. overenie: Je výrok „Ľudia nie sú slobodní.“ konzistentný s premisami uvedenými v 2?

4. výsledok: Nie je, pretože ak ľudia nie sú slobodní, tak nenesú za svoje činy zodpovednosť, avšak ľudia za svoje činy bez pochýb zodpovednosť nesú.

5. Všimnite si, že hoci sme ukázali, že záver vyplýva z premís, diskutabilnou by sa mohla stať pravdivosť premisy „Ak ľudia nesú za svoje činy zodpovednosť, tak sú slobodní.“.