Nekonzistentné argumenty

Nekonzistentné argumenty porušujú princíp štruktúry, ktorého splnenie je vyžadované od ideálnych argumentov. Uvedieme príklad falošného argumentu, ktorý má nekonzistentné premisy, ako aj falošného argumentu, ktorého záver odporuje niektorej z jeho premís.

Predstavte si Jana, ktorý tvrdí, že správnym je to konanie, ktoré za také označil Boh vo svojich desiatich prikázaniach. Peter sa ho spýta, či by Boh mohol svoje prikázania zmeniť tak, aby obsahovali príkaz „Každú sobotu niekoho zavraždi!“. Ak Jano odpovie, že takú ohavnosť by Boh nikdy medzi svoje prikázania nezahrnul, Peter mu môže plným právom vyčítať, že jeho argument obsahuje nezlučiteľné premisy. Na jednej strane totiž Jano predpokladá (označme to ako premisu A), že Boh svojimi prikázaniami určuje, čo je správne. Na druhej strane však tvrdí (označme to ako premisu B), že niektoré činy by Boh do svojich prikázaní nezahrnul, pretože sú nesprávne. Avšak o tom, či je nejaký čin správny alebo nesprávny, má podľa premisy A rozhodovať výlučne Boh, čo znamená, že daný čin nemôže byť správny alebo nesprávny sám osebe, ako sa to tvrdí v premise B. Preto sa dá namietať, že premisy A a B Jana neoprávňujú k tvrdeniu žiadneho záveru (Damer, 2009, s. 73).

V nasledujúcom príklade záver argumentu protirečí premisám (Damer, 2009, s. 75):

                   1. Všetko má svoju príčinu.

                   2. V reťazi príčin nemôžeme smerom do minulosti postupovať do nekonečna,

                        pretože keby reťaz príčin nikde nezačala, neboli by sme tu.

                   3. My tu však sme.

                        Preto:

                   4. Musí existovať prvá nezapríčinená príčina, ktorou je Boh.

Problém uvedeného argumentu spočíva v tom, že záver 4, podľa ktorého je Boh nezapríčinenou príčinou, protirečí premise 1, podľa ktorej má všetko svoju príčinu. Keby teda aj záver 4 bol pravdivý, argument by nemohol byť presvedčivý a ani správny, pretože by obsahoval nepravdivú premisu 1. Tou skutočnou otázkou však je, či je pravdivý záver 4 alebo premisa 1, ktorej záver 4 protirečí.

 

Damer, T. E. (2009): Attacking Faulty Reasoning. A Practical Guide to Fallacy-Free Arguments. Wadsworth: Cengage Learning, 6th Edition.