Akú štruktúru a cieľ má mať odborný text

V literatúre venovanej akademickému písaniu sa dá nájsť viacero návrhov rôznych štruktúr odborných textov (pozri napr. Creme – Lea, 2008, kap. 6.3.; Čmejrková – Daneš – Světlá, 1999, kap. 6.3.2.; Martinich, 2005, kap. 3; Murray – Hughes, 2008, kap. 2; Vydra, 2005, s. 171 – 173). Po miernej úprave jednej zo štruktúr opísaných Martinichom (2005, s. 50) dostaneme ideálnu štruktúru. Ideálnou ju nazývame preto, lebo je najjednoduchšia a súčasne postačuje na vznik obsahovo jasného textu. Samozrejme, obsah textu sa môže stať jasnejším aj vtedy, keď má text inú, komplikovanejšiu štruktúru. Martinichom opísaná štruktúra je však, takpovediac, minimálna – ak ju text naplní, tak čitateľ nebude mať problém s pochopením jeho obsahovej stránky, t. j. s pochopením hlavnej tézy textu a argumentov, na ktorých je téza postavená. Ideálna štruktúra je typu „úvod – jadro – záver“ a má túto podobu:

     I.     Uveď tvrdenie, ktoré je pointou textu, t. j. je rozhodujúce z hľadiska obsahu textu.

     II.    Sformuluj argument, na ktorom je tvrdenie založené.

     III.   Ukáž, že argument je deduktívne platným argumentom.

     IV.   Ukáž, že premisy argumentu sú pravdivé.

     V.    Zhrň dôsledky toho, čo si v texte preukázal.

Úvod odborného textu predstavuje časť I, v ktorej má byť jasne a vecne nastolená hlavná téza textu. Jadrom odborného textu sú časti II až IV, v ktorých autor najprv formuluje premisy, na ktorých je téza textu založená (časť II), potom ukáže, že téza z premís vyplýva (časť III), a napokon čitateľovi aspoň naznačí, prečo a vďaka čomu sú premisy pravdivé (časť IV). V tejto fáze dbá autor na čitateľa azda najviac, pretože musí napríklad predvídať aj to, aké otázky by mu mohol čitateľ v súvislosti s pravdivosťou premís adresovať, a musí sa pokúsiť na tieto otázky odpovedať. Záverom odborného textu je časť V, v ktorej autor zhrnie dôsledky svojej hlavnej tézy.

 

Creme, P. & Lea, M. R. (2008): Writing at University. Maidenhead: Open University Press.

Čmejrková, S. & Daneš, F. & Světlá, J. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda.

Martinich, A. P. (2005): Philosophical Writing: An Introduction. Oxford: Blackwell Publishing, 3rd Edition.

Murray, N. & Hughes, G. (2008): Writing up your University Assignments and Research Projects. Maidenhead: Open University Press.

Vydra, A. (2010): Akademické písanie. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave.