Ako napísať úvod a záver

Úvod odborného textu je kvalitný vtedy, keď je z neho čitateľovi jasné, čo je cieľom autorovho textu, čiže vtedy, keď čitateľovi poskytuje orientáciu v samotnom odbornom texte. Pre autora textu by malo byť cieľom ukázať čitateľovi pravdivosť predpokladov (premís argumentu), z ktorých vychádza hlavná téza (záver argumentu) jeho textu. Keďže práve to čitateľ od odborného textu očakáva, v úvode textu by mal autor jasne uviesť buď svoju tézu, alebo aspoň konkrétny problém, na ktorý bude jeho (zatiaľ neuvedená) téza odpoveďou. Bez uvedenia jedného alebo druhého sa nedá hovoriť o kvalitnom úvode odborného textu, pretože čitateľ z úvodu nedokáže pochopiť, akej téme je text venovaný. Pre navodenie naliehavej potreby riešiť konkrétny problém je obzvlášť vhodná stratégia dilemy.

Pre kvalitu úvodu je dôležitá aj čitateľnosť zámeru, s akým autor svoju tézu (alebo výskumný problém) čitateľom ponúka. Je zámerom autora ukázať čitateľovi, že určité bežne prijímané názory sú chybné? Alebo chce autor predostrieť čitateľovi jasný argument v ich prospech? Prirodzene, zámery autorov nie sú vždy čierno-biele (vyvrátiť v. potvrdiť bežné názory). Autor sa napríklad nemusí snažiť o jednoznačné vyvrátenie určitého názoru, ale len o jeho spochybnenie. Podobne, autor nemusí určitý názor preukazovať, ale ho iba podmienečne považovať za prijateľný a pod. V konečnom dôsledku sa však autor vždy k nejakej téze (názoru, teórii atď.) stavia buď kladne, čiže ju v určitom stupni obhajuje, alebo záporne, čiže ju v nejakom zmysle odmieta. V tomto zmysle slova poskytuje čitateľovi teoretickú orientáciu vo svojom texte, pretože mu dáva najavo svoj postoj k už známym názorom a teóriám. Argumenty, na ktorých autor svoj postoj založí, stačí uviesť v jadre textu. Z úvodu textu by však malo byť čitateľovi jasné, aký je autorov postoj k určitej teórii, ktorá stojí v pozadí konkrétnej tézy, alebo aký je autorov zámer, s ktorým nastoľuje určitý problém.

V závere odborného textu by mal autor čitateľovi jasne povedať, k čomu vo svojom texte dospel. Ak si na začiatku (v úvode) textu položil konkrétnu otázku, mal by dať čitateľovi najneskôr v závere svojho textu na ňu konkrétnu odpoveď. Ak autor svoj text začal konkrétnou tézou, mal by ho ukončiť zhrnutím dôsledkov, ku ktorým jeho téza vedie. A hoci je argument, na ktorom je jeho téza založená, obsiahnutý v jadre textu, v závere textu by mal autor argument zopakovať v čo najjednoduchšej a najstručnejšej podobe, najmä ak ho v jadre textu prezentoval v podobe zložitej a detailnej.

Spôsob, ako vytvoriť kvalitný záver odborného textu, je čiastočne daný zámerom, s akým autor prezentuje hlavnú pointu svojho textu. Ak kvalitný úvod hovorí čitateľovi, čo je cieľom a zámerom autorovho textu, tak vďaka kvalitnému záveru si môže čitateľ overiť, či sa autorovi podarilo cieľ a zámer naplniť. Samozrejme, to môže čitateľ zistiť už počas čítania jadra odborného textu. Ak to však nezistí najneskôr po prečítaní záveru textu, tak môžeme plným právom povedať, že záver textu nie je kvalitný, pretože kvalitný záver stručne zhŕňa pointu autorovho textu a hlavný argument, na ktorom je pointa založená.