štruktúry argumentov

Spolu s Waltonom (2006, kap. 4) môžme rozlíšiť štyri typy štrukúry argumentov, ktoré je možné využiť pri rekonštrukciiexistujúcej argumentácie alebo pri grafickom znázornení vlastnej argumentačnej stratégie:


I. Konvergentné argumenty sú také, pri ktorých sú premisy nezávislé a každá samostatne podporuje záver. Príkladom môže byť argumentácia v prospech rovnej dane:

1. Politika rovnej dane netrestá úspešnejších.
2. Politika rovnej dane zvyšuje celkový výber daní.
Preto:
3. Rovná daň má pozitívny efekt na financie štátu aj jednotlivcov.
Štruktúru argumentu možno graficky znázorniť:

 diagram konvergentného argumentu

II. Prepojený argument je taký argument, ktorého premisy fungujú spoločne ako zdôvodnenie
záveru. Dobrým príkladom je klasický sylogizmus, v ktorom prvá premisa je všeobecnou
generalizáciou a druhá premisa v spojení s ňou zdôvodňuje prijatie záveru ako pravdivého.

1. Každé zdanenie zisku občanov zo strany štátu je krádežou.
2. Rovná daň je zdanením zisku zo strany štátu.
Preto:
3. Rovná daň je krádežou.
Graficky možno tento typ argumentu znázorniť:

diagram prepojeného argumentu

III. Zreťazený argument. Ide o sériu argumentov, kde záver jedného argumentu je súčasne premisou argumentu nasledujúceho. Pozrime sa na
takýto príklad:


1. Ak piješ X, budeš dlho spať.
2. Ak dlho spíš, máš lepšie zdravie.
Preto:
3. Pitie X vedie k zlepšovaniu zdravia.

Záver 3 z premís 1 a 2 súčasne slúži ako premisa nasledujúceho argumentu (A51), ktorý
spolu s premisou 4 vedie k záveru 5.

3. Pitie X vedie k zlepšovaniu zdravia.
4. Ak niečo vedie k zlepšovaniu zdravia, malo by to byť súčasťou liečby.
Preto:
5. X by malo byť súčasťou liečby.

Charakteristikou tohto argumentu je práve duálna funkcia, kde jedno tvrdenie (3.) funguje ako záver a súčasne premisa (Walton, 2006, s. 146).
Graficky znázornime zreťazený argument takto:

 diagram zreťazeného argumentu

IV. Divergentný argument je taký, kde jedna premisa vedie k odvodeniu dvoch rôznych záverov. Napríklad:
1. Bolo dokázané, že fajčenie vážne poškodzuje zdravie.
Preto:
2. Reklamy na cigarety by mali byť zakázané.
A preto:
3. Varovanie, že fajčenie je nebezpečné, by malo byť vytlačené na každej krabičke cigariet.
Grafické znázornenie divergentného argumentu je takéto:

 diagram divergentného argumentu

Uvedené podoby argumentov možno ďalej kombinovať do zložitejších štruktúr a postihnúť nimi aj argumentáciu v skutočne komplexných sporoch. Používanie diagramov využijeme nielen vo fáze štúdia a prípravy, ale prípadne aj ako názornú pomôcku v priebehu diskusie.