spor - podmienka kritickej diskusie

Ak o nejakom tvrdení existuje všeobecná zhoda, vtedy diskusia nie je potrebná a ani možná. Diskusia a argumentácia plní svoju rolu vtedy, keď na nejaký problém existujú rozdielne názory, viaceré riešenia alebo keď nejaké navrhované riešenie problému má nedostatky, ktoré je potrebné odhaliť a odstrániť.

Spor ohľadom pravdivosti/prijateľnosti nejakého tvrdenia - hlavná téza diskusie - je nutnou podmienkou diskusie.

„Mala by existovať jednoznačná odpoveď áno/nie na jediný sporný bod, aby bola možná produktívna a rozumná diskusia“ (Freely – Steinberg,2009, s. 46).

Okrem sporu ohľadom pravdivosti hlavnej tézy je pre efektívnu diskusiu potrebné, aby hlavná téza jasne a presne identifikovala problém a ak je téz viacero (neodporúča sa viac ako tri), musia byť hierarchicky usporiadané a s jasnými logickými vzťahmi.

 

Freely a Steinberg (2009, kap. 3) zhrnuli zásady efektívnej formulácie hlavnej tézy diskusie do niekoľkých bodov, ktoré sme mierne upravili pre naše potreby.

Hlavná téza:

1.  musí jasne viesť k sporu o jej pravdivosti/prijateľnosti medzi dvomi stranami,

2. obsahuje jednu hlavnú myšlienku (presnosť),

3. je sformulovaná v emocionálne neutrálnych termínoch a

4. je sformulovaná v pozitívnom mode.

5. vyjadruje predmet sporu, ktorý je aktuálny a pre publikum dôležitý

6.  je stručná

7. je nazaujatá (nefavorizuje jednu zo strán diskusie)

 

Freeley, A. J. – Steinberg, D. L. (2009): Argumentation and debate: critical thinking for reasoned decision making. Wadsworth: Cengage Learning.