príprava argumentácie - stanovisko a stratégia

Stanovisko je uhol pohľadu, z ktorého na problém obsiahnutý v téze nahliadame. Stanovisko sa tézou (alebo antitézou v prípade oponenta) nevyčerpáva, pretože stanovisko je širšie hodnotové východisko a môže byť vyjadrené viacerými rôznymi tézami, prípadne antitézami k iným stanoviskám.

Naše stanovisko by sme mali mať explicitne sformulované nielen pre potreby diskusie, ale aj pre potreby prípravy argumentačnej stratégie. Explicitná formulácia stanoviska nám pomáha vyznačiť hranice budúcej argumentácie v rámci diskusie a zároveň je súčasťou hľadania argumentačnej stratégie.

Každý zaujímavý (netriviálny) problém nepochybne ponúka viacero možností ako obhajovať alebo odmietať navrhnuté riešenie (téza). Výber vhodných argumentov a zvažovanie ich sily a poradia prezentácie predstavuje našu argumentačnú stratégiu. V nej sa nemusíme obmedziť na jediný argument, prípadne líniu argumentov, ale v prípade potreby môžeme argumenty rôzne kombinovať.