príprava argumentácie - poznanie

Je veľmi dôležité, aby diskutujúci preukázali hlboké vedomosti o diskutovanej téme. Ktoré argumenty v tomto spore už boli použité a sú verejne známe, ktoré argumenty už boli spochybnené alebo vyvrátené. Príprava na kvalitnú diskusiu sa vždy začína poctivým štúdiom v knižnici a na internete.

Keď sme naštudovali kontext daného problému v rámci relevantných disciplín, je potrebné klasifikovať zozbierané argumenty pre a proti. V mnohých prípadoch budeme musieť argumenty ešte predtým rekonštruovať, pretože sa nenachádzajú v explicitnej forme a sú skryté vo vnútri textov (pozri časť Základy argumentácie/ rekonštrukcia argumentu ).

Ak vhodné argumenty nenájdeme a ani sa nám ich nepodarí zrekonštruovať, je potrebné, na základe nadobudnutého poznania, sformulovať vlastné argumenty (pozri časť Základy argumentácie/Ideálny argument). Pri

Pri výbere a formulácii argumentov do diskusie musíme poznať typ argumentu, s ktorým pracujeme, a v najväčšej možnej miere dodržiavať princípy ideálneho argumentu. Vedie nás pritom naše stanovisko k danému problému a argumentačná stratégia, ktorú sme si zvolili.