príprava argumentácie - analýza

Prípravu argumentácie začíname analýzou diskutovanej tézy, ktorú rozoberieme na jednotlivé termíny.

Pomôžu nám postupy objasňovania kľúčových pojmoví: definície, rozlíšenia, analýza (známe z časti Argumentácia v písaní)

Je nevyhnutné, aby diskutujúce strany súhlasili s definíciami kľúčových pojmov (ak sa diskusia netýka problémov definície). Je preto potrebné sa explicitne dohodnúť, že kľúčové termíny budeme definovať a používať jednotne. (Ak napríklad diskutujeme o tom, či nejaké konanie je/nie je neetické, je potrebné, aby sme mali jednotný pojem etického konania.)

Platí, že diskutujúce strany nemôžu počas diskusie arbitrárne meniť zavedené definície či navrhovať nové rozlíšenia, ktoré by favorizovali jednu stranu sporu.

Nedodržiavanie tohto pravidla môže viesť k zdanlivým sporom, ktoré znejasňujú a znehodnocujú celú diskusiu.