diskusia

Diskusiu chápeme ako proces, pri ktorom s využitím argumentácie skúmame stanovený problém (tému diskusie, spor, kontroverziu) z dvoch alebo viacerých hľadísk. Jej cieľom je dospieť buď k riešeniu, ktoré je najlepšie zdôvodnené argumentmi, alebo k vyjasneniu možných stanovísk na danú tému a zváženiu správnosti, presvedčivosti a sily argumentov, ktoré tieto stanoviská podporujú alebo odmietajú.

cieľom diskusie podľa nás je:

  1. úprimné zvažovanie a hľadanie možných stanovísk a riešení podporených lepšou argumentáciou
  2. vylučovanie nepravdivých, nesprávne sformulovaných diskusných téz a problémov
  3. vylučovanie tých riešení a stanovísk k daným problémom, ktoré sú nesprávne, a ktorých zdôvodnenie nie je korektné alebo dostatočne presvedčivé
  4. kultivácia indivídua a verejnej diskusie
  5. hlbšie pochopenie názorov a stanovísk tých, ktorí s nami nesúhlasia, ale aj tých, ktorí s nami súhlasia

cieľom diskusie podľa nás nie je:

  1. presviedčanie a zmena názoru oponenta (to však neznamená, že zmena názoru a presvedčenia nemôže byť dôsledkom úspešnej diskusie)
  2. predstavovanie hotových riešení a agitácia v ich prospech
  3. víťazstvo v boji o moc a profit


Skutočná diskusia je vynikajúcim nástrojom na vyučovanie takmer akejkoľvek témy.